РАК А-Ш | Борка - за секој нов ден

Цервикалниот карцином може да биде излекуван доколку се открие навреме. Најчеста причина за овој тип карцином е инфекцијата со Хуман папилома вирусот (ХПВ). Одредени типови на ХПВ вируси се одговорни за брзото проширување на карциномот. Иако знаците на цервикалниот канцер не се толку очигледни, сепак треба да ги следите сите промени кои може да биде […]

Бидејќи  хемотерапијата  освен  малигните  клетки  ги  уништува  и  здравите  клетки,   се јавуваат  и  некои  последици  од  тоа  уништување. Тоа  се   нус  појави  или  несакани  ефекти. Најчестите  прашања  кои  Ве  мачат  се: Кои несакани ефекти  можат  да се  очекуваат  после  хемотерапијата? Кои несакани  ефекти можат  да  се  очекуваат  долгорочно? Колку се сериозни несаканите  ефекти? Дали сите […]

Хемотерапија –  стандардни  хемотераписки  агенси Ако хемотерапијата  е  соодветен  третман  за  вашиот стадиум на  НСКБК,  треба  да  знаете  дека  постојат  различни  типови  на  хемотераписки  агенси,  групирани  во  неколку  категории,  како на пример  прва  линија,  втора  линија,  трета  линија  на  третман,  зависно  кога  се  даваат  во  текот  на  вашиот  третман.  Овие  лекови  се  даваат  сами  или  […]

Стадиум на НСКБК Пред да се започне со третман, лекарот ќе го определи стадиумот на вашиот НСКБК. Со стадиумот се определува колку е болеста напредната и раширена во организмот. Од стадиумот на болеста зависи и типот на третманот кој ќе ви се определи, како и вашиот исход (прогноза). Скриен – ран стадиум. Канцер клетките ја […]