Придружи ни се

Име и презиме

Адреса

Телефон

E-пошта

Зошто ја поддржувам Борка?

Забелешка: Податоците се само за интерна употреба на Здружението и не можат да бидат отстапувани или публикувани без одобрение на давателот на податоците.

Волонтирај

Име и презиме

Адреса

Телефон

E-пошта

Возраст

Зошто сакам да волонтирам

Забелешка: Податоците се само за интерна употреба на Здружението и не можат да бидат отстапувани или публикувани без одобрение на давателот на податоците.

Донирај