Придружи ни се

  Име и презиме

  Адреса

  Телефон

  E-пошта

  Зошто ја поддржувам Борка?

  Забелешка: Податоците се само за интерна употреба на Здружението и не можат да бидат отстапувани или публикувани без одобрение на давателот на податоците.

  Волонтирај

   Име и презиме

   Адреса

   Телефон

   E-пошта

   Возраст

   Зошто сакам да волонтирам

   Забелешка: Податоците се само за интерна употреба на Здружението и не можат да бидат отстапувани или публикувани без одобрение на давателот на податоците.

   Донирај