Кој го добива овој карцином? Ракот на грлото станува се почест карцином и е поврзан со возраста, во која почесто се јавува кај мажите во однос на жените. Пушењето секогаш претставува главен фактор на ризик за овој карцином. Стапката на нови случаи на ларингеален карцином, кои се јавуваат во Соединетите Американски Држави се 2,9 % […]

Обемот на операцијата зависи од видот на колоректалниот карцином, од возраста и здравјето на пациентот без разлика дали болеста се шири или не. Хируршка процедура позната како ресекција или сечење на цревото, се врши на ракот на колонот, каде должината на дебелото црево која содржи канцерогени клетки се отстранува, заедно со околните ткива и лимфни јазли. […]

Најдобрата шанса за успешно лекување е рано откривање на колоректалниот карцином. Колоректалниот карцином е болест опасна по живот и точно дијагностицирање и соодветен третман со хирургија, хемотерапија или зрачење е од клучно значење за контрола на болеста. Голем број на хербални лекови исто така се на располагање за да се намалат болните симптоми и да […]

За повеќето луѓе, колоноскопија или сигмоидоскопија се препорачува на почетокот на возраст од 50 години, а потоа да се повторува на секои десет години за колоноскопија и секои пет години за сигмоидоскопија. Колоноскопија била за прв пат користена во 1969 година. Откако е дијагностициран колоректален карцином, дополнително тестирање е потребно за да се утврди колку […]