Ракот е една глобална епидемија, која влијае на сите возрасти и социо-економски групи, иако земјите во развој носат диспропорционален товар.

  • Ракот сега брои повеќе смртни случаи во светот од ХИВ / СИДА, туберкулоза и маларија во комбинација. Од 7.6 милиони смртни случаи од рак во 2008 година, повеќе од 55% биле регистрирани во помалку развиените региони на светот. До 2030 година, 60-70% од проценетите 21.400.000 нови случаи на рак годишно се предвидува да бидат во земјите во развој.
  • Постојат големи нееднаквости во пристапот за ослободување од болка, така што повеќе од 99% на нетретирани и болни смртни случаи се случуваат во земјите во развој. Во 2009 година, повеќе од 90% од глобалната потрошувачката на опиоидните аналгетици била во Австралија, Канада, Нов Зеланд, САД и некои европски земји, со помалку од 10% од глобалните количини користени од страна на другите 80% од светската популација.
  • Незаразните болести (NCDs), вклучувајќи рак како и заразните болести, не треба да се гледаат како натпреварувачки приоритети, туку како глобални здравствени прашања кои диспропорционално влијаат на земјите во развој. Тие бараат интегриран пристап кој го гради капацитетот на националните здравствените системи за заштита на поединци од целиот спектар на болести.
  • Околу 50% од ракот во земјите во развој се случува на поединци кои имаат помалку од 65 години. Ова е трагедија за семејствата и за населението и има потенцијал да има долгорочно влијание врз економскиот развој.
  • Демографските разлики високо корелираат со заедничките ризик фактори за рак на пример, лошата исхрана, пушењето, физичката неактивност и алкохол.
  • header-logo (1)

                 TOOLKIT WORLD CANCER DAY 2013

                   Union for International Cancer Control

             www.uicc.org