Драги наши, Ве информираме дека “Водичот за пациенти со рак на дојка” ЕСМО, е достапен и на македонски јазик. Преводот е достапен на следниов линк:
http://www.esmo.org/content/download/127970/2412662/file/ESMO-MKD-Breast-Cancer-Guide-for-Patients-Macedonian.pdf

Преводот на ова упатство за карцином на дојка на македонски јазик е направено согласно со дозволата од ESMO дадена на „Здружението за борба против рак БОРКА-за секој нов ден„ од Скопје.

Преводот е направен од Д-р Билјана Герасимовска Китановска, и валидизиран од страна на експерти од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје.

КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВОДИЧОТ