Кои се препораките за пациенти кои примаат хемотерапија за време на пандемија на Ковид-19?

Одлуката за одложување, менување или прекинување на хемотерапијата кај пациенти може да се донесе само доколку потенцијалниот ризик од одложување или прекинување на третманот е внимателно измерен во однос на потенцијалната придобивка од превенцијата од инфекција со вирусот Covid-19. Клиничката одлука треба да се донесе од случај до случај, имајќи го предвид ризикот од повторна појава на малигнитет во случај на прекинување или одложување на хемотерапијата, бројот на циклуси на хемотерапија што пациентот веќе ги добил и колку добро го толерира третманот.

Надлежниот онколог може да препорача „пауза“ во случај пациентот да се одржи на терапија за одржување или во стабилна фаза на ремисија на болеста. Ова може да биде предлог во моментот кога пандемијата ќе го достигне својот врв во нашиот регион. Откажување или модификација на третманот (по операцијата), исто така, може да се препорача во некои случаи.

Во ситуација пациентите да добијат адјувантна терапија за висок ризик од малигни заболувања кои можат да бидат хируршки третирани, тогаш извесно е дека хемотерапијата ќе се продолжи без прекини. Доколку потенцијалната придобивка од терапијата со адјуванси е релативно мала и нема достапни имуносупресивни лекови, лекарот може да препорача алтернативен протокол за третман за да го намали ризикот од компликации од инфекција со коронавирус.

Исто така, постои можност за замена на постојниот режим на хемотерапија со друг протокол за хемотерапија за кој се потребни поретки инфузии; на пример, на секои 2-3 недели отколку на секои седум дена. Во некои ситуации, дури е можно да се примени инфузија за хемотерапија во домашни услови, во зависност од можностите.

Некои пациенти може да се „префрлат“ од интравенска хемотерапија во орална администрација, што ќе ги намали посетите на клиниката за онкологија.

Доколку продолжи хемотерапијата, лекарот може да препорача да се преземат профилактички фактори на раст за зајакнување на имунолошкиот систем, но и антибиотици за да се спречат разни инфекции и да се направи телото помалку подложно на сериозни компликации во случај на инфекција со Covid-19.

 

Кои се препораките за пациенти кои примаат радиотерапија?

Во случај на потенцијално излечен тумор кој напредува брзо, ризикот од одложување на терапијата со зрачење може да го надмине ризикот поврзан со инфекција со Covid-19, а радиотерапијата веројатно ќе продолжи. За да се намалат посетите во болници, лекарот што присуствува може да разгледа забрзан или хипофракциски режим на радиотерапија. Ова значи дека вкупната доза на радиотерапија е дадена во пократок временски период или се дава во помал вкупен број дози споредено со стандардниот протокол за радиотерапија. Ако постои поголем ризик дека променетиот режим на радиотерапија може да му наштети на пациентот или пациентот прима зрачење за да ги контролира симптомите, тогаш радиотерапијата може да биде одложена и да се разговара за други опции на третман.

Одлуката за изменување или одложување на радиотерапија мора да биде медицински оправдана и соодветна за секој пациент. Вашиот лекар ќе разговара со Вас за сите расположливи опции.

 

Кои се глобалните упатства за пациенти кои примаат орална терапија за карцином, како што се TKI (инхибитори на тирозин киназа)?

Ракот е сериозна болест, веројатно најсериозната од сите, а третманот е многу важен. Без оглед на видот на третман во склоп на клиниката за онкологија, најдобриот совет е да разговарате со вашиот онколог за тоа дали се потребни измени во вашето лекување. Во отсуство на симптоми или знаци на инфекција со Covid-19, продолжувањето на онколошки третман е најдобрата опција за пациенти со онкологија.

 

Дали пациентите на ендокрина терапија, како што се терапија за карцином на дојка или јајници, се изложени на поголем ризик од развој на COVID-19 и / или имаат посериозна болест?

Нема конкретни докази кои сугерираат дека ендокрината терапија го зголемува ризикот од инфекција со вирусот Covid-19 или влијае на сериозноста на болеста. Повеќето ендокрини терапии не го потиснуваат имунолошкиот систем.

 

Кои се препораките за пациенти кои примаат имунотерапија?

Во случај пациентот да добие имунотерапија, надлежниот онколог може да го прилагоди протоколот за третман со цел да се поретки посетите во болница. Важно е да се нагласи дека имунотерапијата може да предизвика сериозни несакани ефекти поврзани со имунитетот; пневмонитис – поврзан со третманот е особено ризичен бидејќи го зголемува ризикот од сериозни компликации во случај на инфекција со Covid-19. Сите промени во протоколот за третман се проценуваат индивидуално, откако ќе разговарате со Вашиот лекар.

 

Кои се препораките во врска со пациенти кои планираат хируршки третман на рак?

Сите хируршки решенија се донесуваат врз основа на тоа колку е итна интервенцијата и потенцијалниот ризик за пациентот. Вашиот мултидисциплинарен советодавен тим ќе биде вклучен во донесувањето на сите одлуки во врска со Вашето лекување. Надлежниот тим за онкологија треба да ги земе предвид можните ризици и придобивки од хируршки третман за вас во тековната состојба и да разговараат за нив. Вашата безбедност треба да биде приоритет при донесување на одлуки. За некои пациенти хирургијата е најдобриот третман и вашите лекари можат да ја испланираат вашата операција. Сепак, во голем број ситуации може да биде безбедно да се одложи операцијата. Во меѓувреме, вашиот лекар може да предложи различен третман, како хемотерапија или хормонска терапија. За некои пациенти со карцином, различен вид на третман може да биде исто толку ефикасен како и операцијата.

Во секој случај, Вашиот лекар ќе разговара за она што тој смета дека е најдобрата опција за Вашиот третман во тековната ситуација.