Стадиум на НСКБК Пред да се започне со третман, лекарот ќе го определи стадиумот на вашиот НСКБК. Со стадиумот се определува колку е болеста напредната и раширена во организмот. Од стадиумот на болеста зависи и типот на третманот кој ќе ви се определи, како и вашиот исход (прогноза). Скриен – ран стадиум. Канцер клетките ја […]

Истражувањата  покажуваат  дека  помеѓу 20 и 40% од  жените  после  операцијата од  карцином  на  дојка  развиваат  некој  степен  на  лимфедем.  Лимфедем  е  абнормално  собирање  на  лимфната течност  што предизвикува  отоци  кои  најчесто  се  забележуваат  на  рацете  и  нозете.  Најголем  ризик  за  создавање  лимфедем  имаат  пациентите  кај  кои  при  хируршкиот  третман  на  ракот  на  дојка  одстранет  […]

Карцином Клетките во организмот имаат различни фунцкии. Нормалните  клетки  растат,  се  делат  и  се  организирани на  соодветен  начин. Со тек на време, клетките умираат и континуирано  се  заменуваат  со  нови  клетки.  Но  понекогаш  контролните  механизми  на  телото  затајуваат  и  по пат  на  неконтролирано  растење и размножување  се  создава  маса  на  клетки  која  се  нарекува  карцином. […]

Водич за пациентите  и  оние  кои  се  грижат за  нив Можеби пред  само  еден  миг  дознавте  дека  имате  не-ситноклеточен  белодробен  карцином (НСКБК). Или, само што откривте дека вашиот близок има НСКБК.  Несомнено, имате многу прашања. Сакате  да  знаете  какви  третмански  опции  постојат  за  да  можете  вие  или  вашиот  близок  да  имате  најдобар  можен  третман. Се […]