Овој  ден  го  одбележуваат  сите  оние  кои  на  некој  начин  се  занимаваат  со  феноменот  на  гласот (оториноларинголозите,  фонијатрите,  логопедите,  фонетичарите  и т.н.)  Исто  така,  овој  ден  го  одбележуваат  просветните  работници  како  и  уметниците  на  кои  гласот  им  е  особено  важен (пеачите  и  актерите,  водителите,  социјалните  работници  итн.). Во  светот  на  знаци  кој  не  опкружува,  човечкиот  […]

Во  многу  држави  во  светот  16. Април  е  посветен  на  гласот  како  главно  средствo  за  комуникација.  Идејата  за  Светскиот  ден  на  гласот  настанала  во Бразил  во 1999  година  од  страна на  фонијатрите,  оториноларинголозите  и  другите експерти  кои  се  занимаваат  со  гласот.  Тие  сакале  да го  свртат  вниманието  на  раните  симптоми  кои  можат  да  укажат  на  […]