напред розово '11

Почитувани пријатели,

Здружението Борка – За секој нов ден, во соработка со Здружението Интегритет Алфа и Омега и Амбасадата на САД во Република Македонија  трета година по ред  ќе ja организираат Розевата прошетка, со цел подигнување на свесноста за ракот на дојка како потенцијално излечива болест.

Поттикнати од животните приказни на нашите членови и следејќи го светскиот пример, ja организираме ovaa розева прошетка, со цел да ги поддржиме луѓето кои се борат со оваа болест и сите заедно да го прославиме животот. Минатите години на оваа прошетка учествуваа 4000 граѓани на Македонија.

Заради тоа, решивме оваа прошетка да стане традиционална и секоја година да  го правиме истото. Оваа година граѓани од 15 града ширум Македонија ќе дојдат за да ни ја дадат својата поддршка. Сметаме дека е време сите да почнеме јавно да говориме, да слушаме и симболично да чекориме против ракот на дојка.

Борбата против ракот на дојка е премногу важна за секого од нас, за да им ја препуштиме на другите. Затоа, биди и ти дел од неа! Да им помогнеме на другите да победат!

Настанот ќе започне во 11:00 часот во Градски парк пред Школка. Свои кратки обраќања пред присутните ќе имаат:
• Г-ѓа Биба Додева, Претседател на БОРКА – За секој нов ден;
• Н.Е. г-дин Филип Рикер, Амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија

За загревање на учесниците пред прошетката  ќе се погрижат инструкторите од Fit One клубот сo zumba fitness вежби.

После прошетката следува хуманитарен концерт за чија реализација ќе биде задолжен бендот “RNC”, а воедно ќе има и jam session со познати македонски пејачи, кои секоја година ја поддржуваат оваа наша кампања.

На настанот ќе се делат бесплатни освежителни производи, едукативни флаери и брошури за ракот на дојка, како и розеви балони за најмладите посетители.

Затоа ве покануваме да донирате, купувајќи розеви производи и да учествувате во големата розева прошетка!

Продажба на розови производи од 23 мај (понеделник) на локациите пред Шмизла, Далметфу, ГТЦ, ТЦ Бисер, Клинички центар, УКИМ и низ градовите во Македонија.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

НАПРЕД РОЗОВО 2011, 28 мај (сабота) 2011, во 11:00 часот во Градски Парк пред “Школка”

Борбата против ракот на дојка е премногу важна за секого од нас, за да им ја препуштиме на другите. Затоа, биди и ти дел од неа! Да им помогнеме на другите да победат!

Донирајте купувајќи розеви производи и учествувајте во големата розева прошетка!

Продажба на розови производи од 23 мај (понеделник) на локациите пред Шмизла, Далметфу, ГТЦ, ТЦ Бисер, Клинички центар, УКИМ и низ градовите во Македонија

Концерт на бенд во живо (RNC Band) и jam session со познати македонски пејачи.

Ве очекуваме!

напред розово '11

Dear friends,

Association for fight against cancer Borka – For each new day, in cooperation with the Association Integrity Alpha and Omega and the U.S. Embassy in Macedonia for the third time will organize a pink walk to raise awareness about breast cancer as a potentially curable disease.

Motivated by the life stories of our members and following the example of the world, will arrange this pink walk in order to support people who are struggling with this disease, all together to celebrate life. Past years this walk was attended by approximately 4000 citizens of Macedonia.

Therefore, we decided to organize this pink walk in order to make it as a tradition. This year, citizens from 15 cities across Macedonia will come to give us their support. We believe it is time for everyone to start speaking publicly, to hear and to walk symbolically against breast cancer.

Fighting against breast cancer is too important for every one of us to live it to others. So, become a part of it! Help others to win!

The event will begin at 11:00 am in City Park in front “Shell”. Brief speeches before will have:
• Ms. Biba Dodeva, President of Borka – For each new day;
• H.E Mr. Philip Reeker, Ambassador of the United States to the Republic of Macedonia

For energizing the participants before the walk will ensure instructors of Fit One club with zumba fitness exercises.
 After the pink walk follows a humanitarian concert which realization will be in charge of the band “RNC”, and also will have a jam session with famous Macedonian singers which annually support our local campaign.

The event will be handing out free refreshments, educational flyers and brochures about breast cancer and pink balloons for the youngsters.

We invite you to donate, buying pink products and participate in the big pink walk!

Sales of pink products will start from May 23 (Monday) at the following locations: Shmizla, Dalmetfu, GTC, TC Biser, Clinical Center, Ss Cyril and Methodius University in Skopje and across cities in Macedonia.

We are expecting you!

Go Pink 2011, May 28 (Saturday), 2011, at 11:00 аm in City Park in front of “Shell”

Fighting against breast cancer is too important for every one of us to live it to others.

So, become a part of it! Help others to win!

Donate buying pink products and take part in the big pink walk!

Sales of pink products from May 23 (Monday) at the following locations: Shmizla, Dalmetfu, GTC, TC Biser, Clinical Center, Ss and across cities in Macedonia

Live performance (RNC Band) and jam session with famous Macedonian singers.

We expect you!

Të nderuar miq,

Shoqata Borka – Për çdo ditë, në bashkëpunim me Shoqatën e integritetit Alfa dhe Omega dhe ambasada e SHBA-ve në Republiken e Maqedonis tre vjet radhazi do të organizojn ecjen (shetitjen) me qellim për të rritur vetëdijen për kancerin e gjirit si një semundje potiencialisht shëruese.

Motivuar nga tregimet e jetës së anëtarëve tanë dhe duke ndjekur shembullin e botës, e organizuam shëtitjen rozë me qellim që ti mbështesim njerëzit që janë duke luftuar me këtë sëmundje dhe gjithë së bashku ta festojm jetën. Vitet e kaluara këtë shëtitje e ndoqën 4000 qytetarë të Maqedonisë.

Prandaj, kemi vendosur që kjo ecje të mbetet traditë dhe çdo vit ta bëjm të njëjtën gjë. Këtë vit, qytetarët nga 15 qytete në të gjithë Maqedoninë do të vijnë për të na dhënë mbështetjen e tyre. Ne besojmë se është koha që të gjithë ta flasim publikisht, të dëgjojm dhe te ecim simbolikisht kundër kancerit të gjirit.

Lufta kunder kancerit të gjirit është shumë e rëndësishme për të gjithë ne të jetojmë për të tjerët. Pra, të jeni dhe pjesë e saj! Për të ndihmuar të tjerët për të fituar!

Ngjarja do te filloj ne ora 11:00 ne Parkun e qytetit para Guaces. Para të pranishmive me fjalim të shkurtër do të drejtohen:
• Znj Biba Dodeva, Kryetare e shoqates BORKA – Për çdo ditë të re;
• HE Z. Philip Riker, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë

Për ngrohje e pjesëmarrësve para se të ecin do të kujdesen instruktorët e Fit One klubit me Zumba fitnes stërvitje.

Pas ecjes vijon koncert humanitar për realizimin e të cilit do të jetë përgjegjës “RNC” band, dhe gjithashtu do të ketë edhe (jam session ) me këngëtar të famshëm maqedonas, të cilët për çdo vit e mbështesin këtë fushatë ..

Në ngjarje do të ndahen produkte falas të freskëta, fletushka edukative dhe broshura për kancerin e gjirit dhe balona rozë për vizitorët e ri.

Pra, ne ju ftojmë për të dhuruar, blerja e prodhimeve rozë dhe të marrni pjesë në turneun e madh rozë !

Shitja e produkteve rozë nga 23 maj (e hënë) në lokacionet: para Shmizla, Dalmetfu, QTS (GTC), QT (TC) Biser, Qendra Klinike, SS (УКИМ) dhe nëpërqytete në Maqedoni.

JU MIRËRPESIM!