Презентација – проф. д-р Жозеф Глигоров

Презентација – проф. д-р Симона Берштнар