1. Клинички посети

Висок приоритет ако:

 • Имате гастроезофагеален карцином и доживувате симптоми како што се сериозни потешкотии при голтање, слабеење или крварење;
 • Неодамна ви беше дијагностициран карцином на гастроезофагија;
 • Вие примате хемотерапија односно нео-адјувантна терапија или адјувантна терапија;
 • Имате метастатски рак на гастроезофагеална болест и моментално примате третман со интравенска хемотерапија или имунотерапија.

Среден приоритет ако:

 • Неодамна имате операција или дефинитивна хеморадиотерапија и не сте доживеале никакви компликации;
 • Вие примате палијативна нега, но нема активен третман за Вашиот карцином и не доживувате вознемирувачки симптоми. Во овие случаи, термините за консултации со Вашиот лекар може да се извршат преку телефон;
 • Примате орален третман за карциномот (на пр. Терапија за одржување со капецитабин), но не доживувате проблеми со несакани ефекти од овој третман;
 • Целта на вашиот состанок е психо-социјална поддршка, а не итна медицинска потреба.

Низок приоритет ако:

 • Веќе некое време живеете со рак на гастроезофагеал и не доживувате нови симптоми или несакани ефекти;
 • Вашето закажување е рутинска посета;
 • Вие сте во ремисија и имате ризик од враќање на ракот.

 

 1. Снимање

Висок приоритет ако:

 • Доживувате акутни симптоми како што се сериозни потешкотии при голтање или интестинална оклузија;
 • Потребно Ви е снимање за одредување на стадиум на болеста;
 • Потребно е снимање за да го процените вашиот карцином пред да започнете со операција или последователни резултати;
 • Имате симптоми поврзани со карцином и треба да проверите дали симптомите се резултат на прогресија на болеста.

Среден приоритет ако:

 • Примате активен третман за метастатско заболување и треба да закажете снимање за да проверите дали карциномот напредувал.

Низок приоритет ако:

 • Вашето закажување е рутинска посета.

 

 1. Хирургија

Висок приоритет ако:

 • Моментално примате нео-адјувантна терапија или хеморадиотерапија;
 • Неодамна Ви беше дијагностициран гастроезофагеален карцином и Ви треба операција за лекување на цревна оклузија;
 • Потребна ви е операција за да ги ослободите симптомите на компликации поврзани со рак, како што се перфорација на цревата или перитонитис;
 • Потребна ви е операција за лекување на компликации кои произлегуваат од претходна хируршка постапка, како што се перфорација на цревата или анастомотично истекување;

Среден приоритет ако:

 • Треба да правите лапароскопија;
 • Имате нефункционален или повторлив карцином и Ви е потребен хируршки зафат (на пр. Операција за бајпас или вметнување цевка за хранење) за лекување на симптоми.

Низок приоритет ако:

 • Примате активен третман на метастатски гастроезофагеален карцином, Вашиот лекар смета дека карциномот може да напредува и треба да имате операција за лекување на цревна оклузија.

 

 1. Ендоскопски процедури

Висок приоритет ако:

 • Доживувате симптоми како што се крварење, сериозни потешкотии при голтање и губење на тежината, а Вашиот лекар препорачува да имате ендоскопско испитување за да откриете дали имате рак на гастроезофагија;
 • Имате локализиран рак и предвидено е да имате ендоскопска ресекција за отстранување на туморот;
 • Имате гастроезофагеален карцином и Ви треба ендоскопски преглед за да се испита активното крварење.

Среден приоритет ако:

 • Треба да правите ендоскопски ултразвук за да се дијагностицира карцином.

Низок приоритет ако:

 • Вашето закажување е рутинска посета.

 

 1. Радиотерапија

Висок приоритет ако:

 • Примате радиотерапија како дел од клиничкото испитување;
 • Примате нео-адјувантна или хеморадиотерапија и не доживувате проблематични несакани ефекти и немате дополнителни здравствени состојби. Малку е веројатно дека ќе се започне со хеморадиотерапија за ново дијагностицирани пациенти кои се изнемоштени или имаат дополнителни здравствени состојби.

Среден приоритет ако:

 • Потребна ви е палијативна нега за лекување на болка или крварење.

 

 1. Медицински менаџмент за ран стадиум на рак на гастроезофагија

Висок приоритет ако:

 • Вие примате третман како дел од клиничко испитување;
 • Вие примате постојана нео-адјувантна терапија или хеморадиотерапија;

Среден приоритет ако:

 • Предвидено е да добиете дополнителна хемотерапија. Во овие случаи, вашиот лекар ќе разговара за потенцијалната придобивка од адјувантна хемотерапија наспроти ризикот од инфекција COVID ‑ 19 и ќе Ве советува за најдобриот пристап за Вас.

 

 1. Медицински менаџмент за напреден стадиум на рак на гастроезофагија

Висок приоритет ако:

 • Примате хемотерапија од прва линија. Ако примате третман базиран на оксалиплатин, вашиот лекар може да одлучи дека треба да примате орален капецитабин наместо интравенски флуороурацил. Вашиот доктор може исто така да размисли за намалување на дозата на хемотерапија за да го намали ризикот од несакани ефекти;
 • Примате третман како дел од клиничко испитување;
 • Имате карцином со висока микросателитска нестабилност и примате третман со имунотерапија. Вашиот лекар може да размисли за зголемување на интервалот помеѓу Вашите посети на третман на 6 недели за да се намали бројот на посети во болница, со состаноци помеѓу посети направени преку телефон.

Среден приоритет ако:

 • Вие примате третман од втор ред или подоцнежен ред.

Низок приоритет ако:

 • Имате цревна оклузија заради перитонеална карциноматоза