Терапија против карцином на пациенти со инфекција со COVID-19: Треба ли да се одложи терапијата против карцином кај пациенти кои се заразени со COVID-19?

Пациентите кои примаат третман против карцином и заразени со грип и други вируси се потенцијално изложени на ризик од сериозни компликации како пневмонија. Oдлуките за прекин на антиканцерогениот третман кај пациенти со активен COVID-19 треба да се засноваат на клиничка корист: проценка на ризик што го смета ризикот од прекинување на третманот со карцином наспроти сè уште слабо дефинираниот ризик од неповолни исходи на COVID-19 кај пациенти кои примаат активен третман со карцином.

Не е јасно колку долго може да биде потребно одложување по инфекцијата, пред да се започне  или да се рестартира терапија против рак, но, доколку е донесена одлука за прекин на лекувањето, не треба да се продолжи се додека не се решат симптомите на COVID-19.  Треба да сте сигурни дека вирусот повеќе не е присутен со негативен тест  САРС-Ков-2. Во отсуство на информации специфични за карциномот. CDC издаде препораки за прекинување на мерки на претпазливост базирана на пренос за пациенти со COVID-19; започнување / продолжување на антиканцерогена терапија откако превентивните мерки засновани на преносот веќе не се потребни, би било разумно. 

 

Операција: Дали е пожелно операцијата да се откаже или одложи? 

Лекарите и пациентите ќе треба да направат индивидуални определби засновани врз потенцијалните штети на одложување на потребната операција поврзана со карцином. Во многу случаи, овие операции не можат да се сметаат за „изборни“. Исто така, ако операцијата бара постоперативна интензивна нега, сегашниот капацитет на единиците за интензивна нега достапна за таа нега треба да се смета како дел од одлучувањето. 

 

Зрачење: Дали е пожелно одложување на зрачење? Може ли зрачењето да се прекине или одложи ако веќе е во тек?

Онколозите треба да ги препознаат ризиците од одложување на лекувањето на пациентите со брзо напредување. Потенцијално излечливите тумори можат да ги надминат ризиците од изложеност / инфекција на COVID-19 , но пациентите кои примаат зрачење за контрола на симптоми или со низок ризик од оштетување поради промена на распоредот за третман на зрачење посетите потенцијално може да бидат одложени. Пациентите треба да проверат кај нивниот онколог за зрачење за да го утврдат најсоодветниот тек на дејствување за нивниот третман. 

 

Имунисупресивна терапија: Дали е пожелно имуносупресивната терапија (освен алогена трансплантација на матични клетки) да се запре, да се одложи или прекине?

Не постојат малку директни докази за да се водат одлуки околу промена или задржување на имуносупресивната терапија кај пациенти со карцином. Затоа, не се препорачува рутинско задржување на критична анти-канцер или имуносупресивна терапија. Билансот на потенцијални штети што може да резултира од одложување или прекинување на третманот наспроти потенцијалните придобивки од евентуално спречување или одложување на инфекцијата COVID-19 е многу неизвесно. Клиничките одлуки треба да бидат индивидуализирани и да се земат предвид фактори како што се ризикот од повторна појава / прогресија на терапијата доколку терапијата е одложена, изменета или прекината; бројот на циклуси на терапија веќе завршена; и толеранцијата на третманот на пациентот.

Сепак, треба да се земат предвид следниве точки:

  • За пациенти со длабока ремисија кои примаат терапија за одржување, запирањето на хемотерапијата може да биде опција;
  • Некои пациенти може да можат да ја префрлат хемотерапијата од IV на орални терапии, што би ја намалило фреквенцијата на посети на клиники, но ќе бара поголема претпазливост од страна на здравствениот тим за да бидат сигурни дека пациентите правилно го земаат лекот;
  • Одлуките за модификација или задржување на хемотерапијата треба да вклучуваат разгледување на индикациите за хемотерапија и целите на нега, како и каде пациентот е во тек на третманот и нивната толеранција на третманот. 
  • Ако локалниот пренос влијае на одреден центар на карцином, разумни опции може да вклучуваат пауза за хемотерапија за две недели, уредување на инфузија во непогодена сателитска единица или уредување на третман со друг објект што не е засегнат;
  • Размислете дали домашната инфузија на лекови против хемотерапија е медицински и логистички изводлива за пациентот и медицинскиот тим;
  • Во некои поставки, одложувањето или менувањето на третманот со додаток може да претставува поголем ризик од компромитирана контрола на болести и долгорочно преживување отколку кај другите;
  • Профилактички фактори на раст, како што се користат во режимите со висок ризик од хемотерапија, како и профилактички антибиотици, може да бидат од потенцијална вредност во одржувањето на целокупното здравје на пациентот и да ги направи помалку ранливи на потенцијални компликации на COVID-19.

 

Трансплантација на матични клетки: Дали е пожелно да се одложи трансплантацијата на алогени матични клетки?

Во некои случаи, кај пациенти со висок ризик за COVID-19, одложувањето на планираната трансплантација на алогени матични клетки може да биде разумна одлука, особено ако малигнитетот на пациентот се контролира со конвенционален третман. Додека не се достапни дополнителни податоци, лекарите се охрабруваат да ги следат препораките дадени од Американското здружение за трансплантација и клеточна терапија и препораки на Европското здружение за трансплантација на крв и срцевина во однос на трансплантацијата на матични клетки. 

Следниве точки на пракса може да се земат предвид:

  • Може да биде претпазливо да се тестираат потенцијални донатори за COVID-19 дури и во отсуство на докази за пренесување преку трансфузија на крв.
  • Како општа претпазливост, посетата по трансплантацијата можеби ќе треба да биде ограничена и посетителите можеби ќе треба да бидат прегледани за симптоми и потенцијално изложување.

 

Инхибитори на имунолошки контролни точки: Може ли / треба третманот со инхибитори на имунолошки контролни точки да биде одложен или прекинат? Дали се потребни посебни мерки на претпазливост или активности во однос на нивната употреба?

Постојат ограничени податоци во врска со влијанието на инхибиторите на имунолошки контролни точки врз инфекцијата COVID-19 кај пациенти со карцином. Можеби е соодветно да се прилагодат на поретки интервали на дозирање. Потенцијалните штети и придобивките од терапијата треба внимателно да се земат предвид кај секој пациент. Доколку е можно, тестирањето за COVID-19 пред терапијата со овие агенси е разумно да се направи.

 

Други терапии: Дали има други терапии што треба да се одложат, прекинат или прекинат?

Сите одлуки за одложување, прекинување или менување на потребната системска терапија за карцином треба да ги земат предвид вкупните цели на третманот, ризиците од прогресија на карциномот доколку третманот се одложи или прекине, толеранцијата на пациентот кон третманот и општата медицинска состојба на пациентот. Секоја одлука бара индивидуализирана проценка на ризик и корист.

 

Одрекување од одговорност

Одоговри на прашањата во врска со COVID-19 може да ги најдете на нашата веб страна, веб страната на Министерството за здравство или веб страната на Владата на Република Северна Македонија. БОРКА ја прави оваа платформа со цел поголема информираност околу новонастанатата ситуација со коронавирусот и влијанието врз пациентите со малигнитет. Овие информации не претставуваат медицински или правен совет, не се наменети за употреба при дијагностицирање или лекување на индивидуални состојби, не одобруваат производи или терапии, препорачуваат или овластуваат одреден курс на медицинска нега и не претставуваат изјава за стандардот на грижа. Може да се појават нови докази своевремено кога ќе се дојде до нови сознанија. Овие информации не се наменети да ја заменат независната професионална проценка на лекарот во контекст на лекување на индивидуалниот пациент. БОРКА ги обезбедува овие информации врз основа на досегашните сознанија и препораки од страна на светските асоцијации кои се бават со оваа проблематика како WHO, ESMO, ASCO и други релевантни организации. БОРКА не дава гаранција, експресна или имплицитна, во врска со информациите. БОРКА не презема никаква одговорност за каква било повреда или штета на лица или имот што произлегува од или поврзана со каква било употреба на овие информации или за какви било грешки или пропусти.