Занимање: Одделенски наставник
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско Основно училиште ВАСИЛ ГЛАВИНОВ општина Чаир Скопје Shkolla fillore komunale VASIL GLAVINOV komuna Cair Shkup
Место: Скопје – Чаир
Општина: Чаир
Адреса: ЏОН КЕНЕДИ ББ/ТОПАНСКО-ПОЛЕ
E-mail: vglavinov@yahoo.com
Телефон:
Забелешка:
Занимање: Професор по англиски јазик
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско средно училиште ВТОРА ГИМНАЗИЈА 7 МАРСИ Тетово
Место: Тетово
Општина: Тетово
Адреса: ИВО ЛОЛА РИБАР 425А
E-mail:
Телефон:
Забелешка:
Занимање: Наставник
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско Основно училиште ВАСИЛ ГЛАВИНОВ општина Чаир Скопје Shkolla fillore komunale VASIL GLAVINOV komuna Cair Shkup
Место: Скопје – Чаир
Општина: Чаир
Адреса: ЏОН КЕНЕДИ ББ/ТОПАНСКО-ПОЛЕ
E-mail: vglavinov@yahoo.com
Телефон:
Забелешка:
Занимање: Наставник по информатика
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско средно економско училиште 8 СЕПТЕМВРИ ЦО Тетово
Место: Тетово
Општина: Тетово
Адреса: БОРИС КИДРИЧ ББ
E-mail: ekonomte@yahoo.com
Телефон: 044 334 317
Забелешка:
Занимање: Професор по биологија
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско средно училиште ВТОРА ГИМНАЗИЈА 7 МАРСИ Тетово
Место: Тетово
Општина: Тетово
Адреса: ИВО ЛОЛА РИБАР 425А
E-mail:
Телефон:
Забелешка:
Занимање: Професор по математика
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Општинско средно училиште ВТОРА ГИМНАЗИЈА 7 МАРСИ Тетово
Место: Тетово
Општина: Тетово
Адреса: ИВО ЛОЛА РИБАР 425А
E-mail:
Телефон:
Забелешка:
Занимање: Технички секретар
Објавен на: 20.12.2017
Валиден до: 25.12.2017
Правно лице: Друштво за производство, трговија и услуги ПАТРОЛ-ЛТД експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
Место: Скопје – Аеродром
Општина: Аеродром
Адреса: бомија 8/1-6
E-mail: patrol.ltd@gmail.com
Телефон: 070221081
Забелешка: