Ако хемотерапијата  е  соодветен  третман  за  вашиот стадиум на  НСКБК,  треба  да  знаете  дека  постојат  различни  типови  на  хемотераписки  агенси,  групирани  во  неколку  категории,  на  пример,  прва  линија,  втора  линија,  трета  линија  на  третман,  зависно  кога  се  даваат  во  текот  на  вашиот  третман.  Овие  лекови  се  даваат  сами  или  во  комбинација  со  други  стандардни  хемотераписки  агенси.

Најчест  тип  на  хемотерапија  се  агенсите  базирани  на  платина,  како  што  се  карбоплатин  и  цисплатин.  Може  да  се  користат  сами  или  комбинирано.  Најчесто  комбинациите  се  базирани  на  платина,  вклучувајќи  еден  платински  агенс  заедно  со  друг  лек,  како  што  се  таксаните  (доцетаксел  или  паклитаксел), пеметрексед,  гемцитабин  или  винореблин.

Како  се  даваат  стандардните  хемотераписки  агенси

Овие  лекови  начесто  се  даваат  преку  игла  поставена  во  вашата  вена. Медицинската  сестра  може  да  ви  ги  даде  во  болница,  во  дневна  болница  или амбуланта.  Најчесто  нема  потреба  да  останете  преку  ноќта во  болницата  за  третман.

Колку често  треба  да  примате  третман  зависи  од  комбинацијата  на  лекови  која ви се  дава, а колку  добро реагирате  на  третманот  може  исто  така  да  влијае  на  должината  на  третманот.

Хемотерапијата  се  дава  во  циклуси,  кои  вклучуваат  период  на  третман  и  период  на  пауза. На  пример, може  да  примате  хемотерапија  еднаш  неделно,  во период  од  три  или четири  недели,  а  потоа  да  следи  период  од  една  недела  без  овие  лекови. Со  ова,  се  овозможува  вашето тело  да  се  одмори  од  силните  дејства  на  хемотерапијата.