Обемот на операцијата зависи од видот на колоректалниот карцином, од возраста и здравјето на пациентот без разлика дали болеста се шири или не. Хируршка процедура позната како ресекција или сечење на цревото, се врши на ракот на колонот, каде должината на дебелото црево која содржи канцерогени клетки се отстранува, заедно со околните ткива и лимфни јазли. Двата краја на преостанатите две црева се спојуваат повторно заедно.

За ракот на ректумот, повеќе други хируршки методи може да бидат употребени, вклучувајќи ги локалната ексцизија на ракот (каде канцерогените клетки и околните ткива се отсечени од ректумот) и трансаналната ресекција, каде инвазивното канцерогено ткиво се отстранува заедно со нормалното анално ткиво.

Во зависност од степенот на зафатеност и потребниот степен на операција, некои пациенти може да имаат потреба од колостома. Колостомата вклучува хируршки прикачување на дебелото црево на отвор на абдоминалниот ѕид, каде што изметот е елиминиран во спроводна кеса.

Присуството на клетките на ракот во лимфните јазли може да бара многу поширока операција. Ако ракот е раширен на јазлите, на пациентот ќе му треба зрачење, хемотерапија, хормонска терапија или комбинација на сите три по операцијата.