Лекарите  се  користат  со  одредување  на  стадиум  за  проценка  на  ризикот  и  прогнозата  поврзана  со  специфичните  карактеристики на  пациентките  и  видот  на  ракот.  Најчесто  се  применуваат  методи  спрема  таканаречената  ТНМ  класификација.  Комбинацијата  на  големината на  туморот (Т),  зафатеноста  на  регионалните  лимфни  јазли (N) и метастазите  или  ширење  на  ракот  на  други органи (М) ќе  го  определат  ракот  на  дојка  во  еден  од  стадиумите.  Стадиумот  на  ракот  е  од  темелно  значење  за  носење на одлуката  за  начинот  на  лечење. Доколку болеста  е во  помалку  напредната  фаза,  прогнозата  е  подобра. Одредувањето  на  стадиумот  обично  се извршува  во  два наврати и тоа, после  клиничкото и  радиолошко  испитување, како  и  после  операцијата.  Ако пациентката  се  оперира,  стадиумот  може  да  зависи  од  наодот од  патохистолошкиот  преглед  на  отстранетиот  тумор  и  лимфните  јазли.

Стадиум 0 е кога клетките на туморот се присутни во млечниот канал, каде што се создале.

Стадиум I е кога туморот е помал од два сантиметри во обем и малите групи на туморски клетки можат да бидат присутни во лимфните јазли. Туморот на дојка во стадиум I е поделен на IA и IB стадиум.

Стадиум II е кога туморот е помал од два сантиметри и се проширил на лимфните јазли во пазувите или големината на туморот е помеѓу два и пет сантиметри без зафатеност на лимфните јазли во пазувите.

Туморот на дојка во стадиум II е поделен на IIA и IIB стадиум.

Стадиум III е кога туморот е било која големина, но го зафатил и градниот кош или кожата на дојката.

  • зафатил најмалку десет лимфни јазли во пазувната јама
  • зафатил лимфни јазли блиску до градната коска
  • зафатил лимфни јазли под клучната коска или над неа

Туморот на дојка во стадиум III е поделен на IIIA, IIIB и IIIC стадиум.

Стадиум IV е кога туморот ги зафатил останатите органи во телото како што се, коските, белите дробови, црниот дроб или мозокот. Овој стадиум најчесто се нарекува и метастази.

ШТО ЗНАЧИ ДУКТАЛЕН, А ШТО ЛОБУЛАРЕН КАРЦИНОМ?

Туморското  ткиво  земено  со  биопсија  се  анализира  во  патохистолошка  лабораторија.  Ткивото  добиено  со  хируршко  отстранување  на  туморот  на  дојка  и  лимфните  јазли  од  пазувите  се  прегледува  патохистолошки.  Таквата  постапка  е  многу  важна  за  да  се  потврдат  резултатите  од  биопсијата  и  да  се  добијат  дополнителни  информации  за  ракот  на  дојка.  Резултатите  од  наодот  вклучуваат  одредување  на  таканаречениот  хистолошки  тип/вид. Проценката  на  хистолошкиот  вид  се  темели  на  видот  на  клетките  од  кои  се  состои  туморот.

Ракот  на  дојка   се  создава  во  ткивото  на  дојката,  најчесто  во  каналите –  дуктусите  или  во  жлездите –  лобулите. Главните  хистолошки  типови  на  ракот  на  дојка  се  дукталните  и  лобуларните карциноми.  Патохистолошките  наоди  исто  така  го  класифицираат  ракот  на  дојка  како  инвазивен  или  неинвазивен (in situ).

Најчест вид на  карцином  на  дојка  е  дукталниот  карцином. Името  го  добил  според  местото  каде  што  се  создал ( во  млечните  канали,  дуктусите  во дојката). Лобуларниот  карцином се  создава  во  жлездите,  лобулите  на  дојката. И  дукталниот и  лобуларниот  карцином  можат  да  бидат  in situ (DCIS, LCIS) или  инвазивни. Карциномите in situ  се неинвазивни  и излечиви во  скоро  сите  случаи.