Повеќето  пациентки  имаат  некои  нуспојави,  но  најчести  се  оние  послабите. Радиотерапијата  влијае  со  различни  механизми  и  тешко  е  да  се  предвиди  како  ќе  реагираат  на  неа  некои  пациентки.

Достапни  се  некои  мерки  за  спречување  и  ублажување  на  одредени  несакани  последици.  Денешните  апарати  за  радиотерапија  значително се  поквалитетни  од  некогашните,  така  што  тешките,  несакани  реакции  денес  се  многу  ретки.  Повеќето  несакани  последици  од  радиотерапијата  исчезнуваат  постапно  по  завршување  на  зрачењето.  Меѓутоа,  кај  некои  пациенти  можат  да  траат  и  неколку  недели.

Главна  нуспојава  од  зрачењето  кое  се  применува  во  лечење  на  ракот  на  дојка  е  појавата  на  црвенило,  чувствителност,  чешање  на  кожата  на  дојката  или градниот  кош  три  до  четири  недели  од  почетокот  на  радиотерапијата.  Опишаните  реакции  обично  исчезнуваат  од  втората  до  четвртата  недела  по  завршување  на  зрачењето.  Подрачјето  на кое  се  јавиле  кожните  реакции  може  да  остане  попигментирано  од  останатиот  дел  на  кожата.

Постојат  и  долгорочни  последици,  за  чиј  развој  се  потребни  месеци  а  понекогаш  и  години.

  • Ќе се  промени  чувството  на  кожата  на  зраченото  подрачје.  Може  да  се  забележи поизразена  пигментација  на  кожата.   Поради  мали  промени  на  крвните  жили  на  кожата  може  да  се  појави – spider nevus – пајаколики бемки. Тоа  е  важна  васкуларна  промена. Се  состои  од  средишен  артериски  јазок  од  кој  зракасто  се  шират  капилари.

  • Ако се  оштетат  лимфните  јазли,  може  да  се  појави  оток  на  раката (limfedem).
  • Радиотерапијата може  да  предизвика  појава  на  тумор,  т.е.  има  пациентки (многу  малку)  кај  кои  се  појавува  друг  тумор  како  последица  од  зрачењето.  Треба  да  се  истакне  дека  можноста  за  појавување  на  друг  тумор  е  многу  мала,  што  значи  дека  тој  ризик  при примање  на  радиотерапијата е  неспоредливо  помал  од  користа  која  што  ја  дава  зрачењето.  Ризикот  не  зависи  од  дозата на  зрачење.