Изразеноста  на  нуспојавите  нема  никаква  врска  со ефектот  на  хемотерапијата  без  оглед  дали  ја  добивате  неоадјуватно (пред  операција)  или  адјувантно (после  операција).

Требаше да ја примам третата хемотерапија од вкупно шест, колку што беше предвидено, но ми ја одложија за три дена. Што значи тоа за моето лечење?

Се  случува  понекогаш  времето  помеѓу  две  хемотерапии  да  е  кратко  за  да  може  организмот  доволно  да  се  опорави  за  примање  на  слдната  хемотерапија. Кратките  одложувања  најчесто  се  доволни  за  закрепнување и  не  ја  смалуваат  успешноста  на  лечењето. Крвната  слика  може  за  неколку  дена  да  се промени  толку да може  организмот да  прими  нова  хемотерапија.

Мајка ми добро ја поднесува хемотерапијата, единствен проблем е што многу ја болат прстите на стапалата, може ли таа болка да се ублажи?

Со  некои  видови  хемотерапија  честа  нуспојава  се  трнење  и  болки  во  рацете  и  нозете. Станува  збор  за  неуропатија – оштетување  на  нервите,  која,  во  овој  случај,  предизвикува  внесување  штетни  материи  во  телото. Последицата  е  губење  на  чувството  или  движењето  во  делот  на  телото  во  кој  е  оштетен  нервот. Штетните  лекови  можат  да  ги  зафатат  кранијалните  и  периферни  нерви.  Кога  се  работи  за  периферна  неуропатија,  пациентите  се жалат  на симетрично  трнење  во  рацете  и  нозете.  Можна  е  слабост  и  атрофија  на  мускулите  и  губење  на  чувството.  Разни  лекови  можат да  предизвикаат  периферна  неуропатија,  а  меѓу  нив    има  многу  антинеопластични  лекови. Во лечењето  на  ракот  на  дојка  тоа  се  најчесто  таксани (Paklitaksel, Docetaksel). Периферната  неуропатија  се  развива  постапно, со  недели  или  месеци  после  почетокот  на  лечење,  а тежината  на  неуропатијата  зависи  од  должината  на  траење  на  примање  на  лекот  и  вкупната  доза  на  лекот. Кај  поголем  број  пациенти  доаѓа  до  повлекување на  симптомите  по  престанокот  на  земање  на  лековите.  Меѓутоа,  кај  некои  пациенти неуропатијата  е  делумно  реверзибилна,  па  дури  и  трајна.  Во  лечењето  на  периферните  неуропатии  предизвикани со  антинеопластични  лекови  најчесто  се  применува  витамин Б и  на  пациентот  му  се  препорачува  движење. Во  случај  болките  да  потраат  и  да  го  отежнуваат  секојдневното  функционирање,  потребно  е  да  се  јават  во  амбуланта.