Одредување на стадиумот

Насоки за утврдување на стадиумот на рак на бубрезите се:

  • Стадиум I: примарниот тумор е пет сантиметри во најголемиот дијаметар и е ограничен само на бубрегот, без зафатеност на лимфните јазли
  • Стадиум II: примарниот тумор е поголем од пет сантиметри во најголемиот дијаметар и е ограничен само на бубрегот, без зафатеност на лимфните јазли
  • Стадиум III: примарниот тумор може да се прошири во главните вени или инвадира во надбубрежните жлезди или перинефритичното ткиво, но не надвор од фасцијата на Gerota. Може да има метастази во поединечни лимфни јазли.
  • Стадиум IV: примарниот тумор инвадира подалеку од фасцијата на Gerotа. Метастази има во повеќе од еден лимфен јазол. Можни метастази во далечните структури на телото.

Какви се третмани на ракот на бубрегот постојат?

Tретманот кај секој човек е различен и зависи од повеќе фактори. Локацијата, големината и степенот на туморот мора да се земат во прилог на возраста на пациентот, општата здравствена и медицинска историја. Примарен третман за рак на бубрезите, кој не се проширил на други делови од телото, што е стадиум I, II, или III, е хируршко отстранување на заболениот бубрег (нефректомија). Бидејќи повеќето канцери опфаќаат само еден бубрег, пациентот може да функционира добро со останатиот. Се користат два типа на хируршка процедура. Радикална нефректомија значи отстранување на целиот бубрег и на околните ткива. Понекогаш, лимфните јазли околу бубрезите исто така се отстрануваат.

При делумна нефректомија се отстранува само дел од бубрезите, заедно со туморот. Оваа процедура се користи кога туморот е многу мал или кога не е практично да се отстрани целиот бубрег, а тоа е кога пациентот има само еден бубрег или кога и двата бубрези имаат тумори. Нефректомија исто така може да биде корисна за стадиум IV на рак, но алтернативни хируршки процедури, како што трансартеријална ангиоинфаркција може да се користат.

Терапијата со зрачење, која се состои од изложување на клетките на ракот на високо-енергетски гама зраци од надворешен извор, генерално ги уништува клетките на ракот со минимална штета на нормалното ткиво. Несаканите ефекти се гадење, замор и стомачни тегоби. Овие симптоми исчезнуваат кога третманот е завршен. Кај рак на бубрезите, радијационата терапија се покажа за олеснување на болката и крварењето, особено кога ракот е иноперабилен. Меѓутоа, таа не покажа дека е од голема корист во уништувањето на клетките на ракот на бубрезите. Затоа зрачната терапија не се користи многу често како третман за рак или како рутинска адјувантна терапија при нефректомија. Радиотерапијата, сепак, е корисна за справување со метастатски рак на бубрезите.

Третман на рак на бубрезите со анти канцер лековите (хемотерапија) не дале добри резултати. Сепак, нови лекови и нови комбинации на лекови продолжуваат да бидат тестирани во клинички испитувања.

Имунотерапија или имунолошка терапија, еден вид на третман во кој имунолошкиот систем на организмот е ангажиран да помогне во борбата против ракот, е нов режим на терапија која се тестира за рак на бубрезите. Клинички испитувања со супстанци произведени од страна на имуните клетки алдеслеукин и интерферон, покажаа некои ветувања во уништување на клетките на ракот на бубрезите. Овие супстанции се одобрени за употреба, но тие можат да бидат многу токсични и да произведат сериозни несакани ефекти. Придобивките кои произлегуваат од третманот треба да се проценуваат многу внимателно во однос на несаканите ефекти за секој случај поединечно. Имунотерапијата е системска терапија која најмногу ветува за метастатски рак на бубрезите.