Паклитакселот  може  да  предизвика  периферна  неуропатија,  која  зависи  од  примената  доза,  траењето  на  инфузијата  и  од  распоредот  на  примање  на  инфузијата. Во  случај  кога  се  примаат  помали  дози  на  Паклитаксел  или  примање  еднаш  неделно,  неуропатијата  ретко  се  јавува. Симптоми на  неуропатија  се  отрпнатост,  парестезија  и  болка  која  пече  во  рацете  и  нозете. Главно  се  симетрични,  а  обично  почнуваат  во  долните  екстремитети.

Пациентите  главно  се  жалат  на  истовремена  појава  на  симптоми  во  прстите  на  рацете  и  нозете,  но  исто  така  пријавена  е  и  асиметрична  појава на  симптомите. Поретка  појава  на  симптомите  се  јавува  и  на  лицето.  Благи  симптоми  на  неуропатија  се  смалуваат  или  исчезнуваат  во  потполност  во  текот  на  неколку  месеци  по  завршување  на  лечењето,  но  кај  пациентите  со  сериозна  неуропатија  симптомите  и  тегобите  можат  да  потраат  подолго.

Стравот  од  можни  нуспојави  треба  да  се  исфрли. Терапијата  мора  да  се  прими  се  додека  користа е  поголема  од  можната  штета  и  додека  квалитетот  на  животот  на  пациентот  е  задоволителен  и  поднослив. Додека  се  прима  терапијата  онкологот  ги  следи  реакциите  на  пациентот  и  го  советува.

СЕСТРА МИ  ВЕЌЕ  ПОДОЛГ  ПЕРИОД  СЕ  БОРИ  СО  МЕТАСТАТСКИ  РАК  НА  ДОЈКА.  ГЛЕДАМ  ДЕКА  ЈА  БОЛИ  ПОВЕЌЕ  ОТКОЛКУ  ШТО  САКА  ДА  МИ  ПРИЗНАЕ. НАШАТА  ЛЕКАРКА  И  ДАВАШЕ  РАЗЛИЧНИ  ЛЕКОВИ,  НО  БЕЗ  ПОГОЛЕМ  УСПЕХ.  ИМАТЕ  ЛИ  СОВЕТ  ЗА  НЕКОИ  АЛТЕРНАТИВНИ  ТЕРАПИИ?

Болката  често  е  придружник  при  лекувањето  на  карциномот. Тоа  се  случува  често кога  карциномот  метастазира  и  го  притиска  здравото  ткиво  и  нервите.  Болката  е  непријатно  чувство  и  емоционално  искуство.  Има  неколку  класификации  на  болки.  Најчесто  се  третира  онаа  болка  која  се  дефинира  според  траењето. Според  тоа  болките  можат  да  бидат  акутни,  хронични,  немалигни  и хронично  малигни.

Акутни  се  болките  како  последица  на механички повреди  на  ткивото,  по топлински  или  хемиски  пат. Тие  траат  релативно  кратко,  однсоно до  смирување  на  воспалението  и  заздравување  на  повредата.  Хроничните  немалигни  болки  се  јавуваат  поради  болест  на  мускулно-коскениот систем,  болести  на  внатрешните  органи  или  нервниот  систем. Хроничните  малигни  болки  се  последица  на  повреди  на  ткивото  на  туморот  или на дијатностичките,  односно  тераписки  постапки. Болката  значајно  влијае  на  квалитетот  на  животот,  сонот, активноста. Пациентот  често  страда  од  комбинација  на  хронични  немалигни  и  малигни  болки.

Лечењето на  болка  е  комплекса  постапка  која  често  пати  бара повеќекратно  советување  и  прилагодување  на  терапијата,  која,  освен  аналгетици,  вклучува  и  лекови  за  други  пореметувања.  Помош  може  да  се  побара  и  во  амбулантата  за  болка.  Корисна  може  да  биде  и  супортивната  терапија  со  музика,  релаксација,  медитација,  хагиотерапија  и  слични  техники.