Доколку  пациентот  има  некои  од  наведените  симптоми,  потврда  дека  се  работи  за  рак  на  бубрезите  ќе  дадат  следните  дијагностички  методи:

  • Анализа на урината и  крвта  дава  добар  увид  во  функцијата  на  бубрезите.
  • Ултразвукот на  бубрезите  служи  за  приказ  на  бубрегот  и   мочните  органи  по  пат  на  високофрекфентни  бранови  кои ги  емитира  сондата од површината  на  стомакот.
  • СТ (компјутерска томографија) која  користи  рендгенски  зраци  за  снимање  на  телото  во  слоеви.  Може да  се   спроведува  и  со  употреба  на  контрастно  средство  кое во  организмот  најчесто  се  внесува преку вените.
  • NMR (нуклеарна магнетна  резонанца)  е  испитување   кај  кое  за  прикажување  на  одреден  дел  од  телото  се  користи енергијата  на  магнетното  зрачење.  И  кај  овие  испитувања  видливоста  на  промените  на  органите  може  да  се  подобри  со  користење  на  контрастно  средство.

  • Биопсија (земање примероци  од  ткивото) во  случај  на  сомнеж за  рак  на  бубрезите  најчесто  се  спроведува  со  аспирација  со  помош  на  тенка  игла.  Иглата,  со  контрола  преку  ултразвук,  се  воведува  низ  кожата  се  до  бубрезите  и  тогаш  се  зема  примерок од  клетките  на  ткивото  или  течноста.  Земениот  материјал  се  прегледува  под  микроскоп.  Врз  основа на  микроскопсккиот  наод  на  туморските  клетки  од  земениот  материјал,  се  поставува  дијагнозата  за  рак  на  бубрезите.

Рак на  бубрезите и нивното лекување

Лекувањето  на  ракот  на  бубрезите  зависи  од  степенот  на  проширеноста  на  болеста  и  од  општата  состојба  на  пациентот.

Вие  и  вашиот  лекар  ќе  разговарате  за  најдобрите  можности  за  лекување на ракот. Најдобриот  пристап можеби ќе  зависи  од  повеќе  фактори,  вклучувајќи  го  општото  здравје, видот  на  ракот  кој  го  имате,  дали  ракот  се  проширил  и  од  вшите желби  во  лекувањето.

Хируршкото  лекување  е  најчесто  применуваната  метода  за  лекување  на  ракот  на  бубрезите особено  во  раните  стадиуми  на  болеста  кога  оваа  метода  дава  објективна  шанса  за  излекување.

 Хируршко  лекување  на  ракот  на  бубрезите

Хируршкото  лекување  е  најчест  метод  за  лекување  на  ракот  на  бубрезите,  особено  во  раниот  стадиум  на  боелста  кога  оваа  метода  дава  објективна  шанса  за  излекување.

Во  зависност  од  степенот  на  проширеноста  на  болеста,  по  хируршки  пат  може  да  се  отстрани  само  дел  од  бубрегот  зафатен од  туморот,  целиот  бубрег  или  се  спроведува  т.н. радикална  нефректомија.  Со  тој  зафат  се  отстрануваат  бубрегот,  надбубрежната жлезда,  околното  масно  ткиво  и  лимфните  јазли.  Пациентот  може  да  живее  само  со  еден  функционален  бубрег  или  дури  само  со  дел  од  едниот  бубрег  без  поголеми  пречки.  Меѓутоа,  доколку  постои  потреба  за  отстранување  на  двата  бубрега  или  со  отстранување  на  единствениот  функционален  бубрег, пациентот  после  операцијата  ќе  мора да оди  на  хронична дијализа  или  трансплантација  на  бубрегот.