ИМАМ 55  ГОДИНИ.  ПРЕД  ШЕСТ  МЕСЕЦИ  МИ  Е  ДИЈАГНОСТИЦИРАН РАК  НА  ДОЈКА  ВО  МЕТАСТАТСКА  ФАЗА.  НЕ ОДЕВ  НА  КОНТРОЛА БИДЕЈЌИ  РАБОТАМ  И  ИМАМ  МНОГУ  ОБВРСКИ  ВО  СЕМЕЈСТВОТО,  А  ИНАКУ  СУМ  ЗДРАВА.  ДАЛИ САМАТА ГО ПРЕДИЗВИКАВ?

Ова  прашање  го  поставуваат  многу  болни жени. Затоа  треба да повториме, ракот  е  непредвидлива  болест и не се знае  кого ќе  „одбере“. Сепак,  познати  се  многу  причини  кои  можат  да  придонесат  за  добивање  рак  на  дојка.  Секако,  ниту  еден  од  нив  не  е  единствен  причинител.  Некои  од  тие  ризични  причинители  не можат  да  се  избегнат,  а  некои  во  текот  на  животот  не  сме  можеле  да  ги  ставиме  под  контрола  или  не  сме  знаеле  дека  тие  можат  да  влијаат  на  развојот  на  ракот. Добро  е  да  се  анализира со специјалист  колку  тие  различни  причинители  се  однесуваат  на  нас  како  евентуално  би  промениле  некои  навики  и  развиле  поздрави  животни  стилови.  Како  ризични  причини  најчесто  се  спомнуваат  веќе лечен  рак  на  дојка,  возраста, дијагностициран  рак  на  дојка  кај  мајката,  сестрата  или  бабата,  рана  и  доцна  менопауза,  нераѓање,  недостаток  на  телесна  активност,  пушење,  неумерено  конзумирање  алкохол,  долготрајна  примена  на  хормонска дополнителна  терапија,  неприлагодена  исхрана,  загаденост  на  опкружувањето  со  токсични честички  и  уште  некои (на  пример,  постоење  на  генетска  мутација). Стресните  случувања можат  да   предизвикаат  намалување  на  имунитетот  и  развој  на  различни болести.  Најважно  е  заболената  личност  дека  не  смее себе  да  се  обвинува  за  појава  на болеста.

ДИЈАГНОСТИЦИРАН МИ Е HER 2  ПОЗИТИВЕН  МЕТАСТАТСКИ РАК  НА ДОЈКА.  УШТЕ  НЕ  СУМ  ЗАПОЧНАЛА  СО ЛЕКУВАЊЕ. ПОСТОИ  ЛИ ЗА ТОА  НЕКАКВА ТЕРАПИЈА?

Целта  за  лечење  на  метастатскиот  рак  на  дојка  е  спречување  прогресија  на  болеста,  продолжување  на  времето  на  преживување,  одржување,  подобрување  на  квалитетот  на  животот,  олеснувачки  симптоми како и спречување  сериозни  компликации. Лечењето на метастатскиот рак на дојка  (начин  и  избор  на  терапија)  зависи  од  видот  и  карактеристиките  на  туморот,  општата  здравствена  состојба  на  пациентката  и  нејзината  возраст,  претходното  лекување,  проширеноста  на  болеста (степенот и  локацијата на  метастазата)  и  желбата  на  пациентката.  Конкретно,  за  метастатски  карцином  кој  е  воедно  и  HER 2  позитивен, со употребата  на  современи  целни  таканаречени „анти HER 2“ лекови  во  комбинација  со  хемотерапија  или  хормонска  терапија  може  значајно  да  го продолжи времетраењето  без  прогресија  на  болеста  на  повеќе  години.  Важно  е  да  се  разбере  дека  прогнозите  се  работат  врз  основа  на  голем број  примери  на болни  во  клиничките  студии  и  дека  одговорот  на  терапијата е  индивидуален. Ако  пациентка  има  било  каков  сомнеж  во  врска  со  предложената  терапија,  во  рамките  на  основното  здравствено  осигурување ,  со  нов  упат, може да  побара  второ  мислење  во  друга  здравствена  установа.