HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) е протеин кој се наоѓа на површината на  сите клетки во нашето тело. Преку него се контролира делењето на клетките и  обновувањето  на  оштетените  клетки и ткива. Кај  ракот на дојка кој е HER2 позитивен  поради  генетските  оштетувања  доаѓа  до  создавање  значително  поголем  број  од  тој  рецептор  на  клетките  на  карциномот  или се променети  тие  рецептори,  што  доведува  до  многу  побрз  раст и делење на клетките. Ако карциномот HER2 е позитивен,  тој е поопасен, почесто  метастазира  и  почесто  се  повторува. За среќа, денес постои биолошка  терапија наменета за болните кои  имаат HER2  позитивен  карцином,  која  значително  ја  подобрува  прогнозата  за  овој  тип  на  тумори.

ВЕЛАТ ДЕКА НЕ Е ДОБРО ДА СЕ ЗЕМААТ ХОРМОНИ, А ПРЕПОРАЧАНА МИ Е  ХОРМОНСКА ТЕРАПИЈА. ЗА НЕШТАТА ДА БИДАТ ПОЛОШИ, ИМАВ  ХОРМОНСКИ ЗАВИСЕН КАРЦИНОМ. 

 Предложеното  лечење  зависи  од  видот  на  карциномот.  Под  поимот  „хормонска  терапија“ не  се  мисли  на  хормонско заменска  терапија, туку на  ендокрина  терапија  која  има  антихормонско  влијание.  Хормонски  зависните  карциноми  се  чувствителни  на  половите  хормони,  кои  го  поттикнуваат  нивниот  раст  и  ширење. Затоа една  од  методите  во  нивното  лекување има и антихормонската  терапија,  која  го  блокира  производството  или  делувањето на  естрогенот  во  телото  и со  тоа  го  запира  или  успорува  растот  на  туморот  со  позитивни  естрогенски  рецептори.  Хормоните  за  кои  најчесто  се  зборува  дека  треба  да  се  земаат  внимателно  и  со редовни  гинеколошки  контроли  имаат  соодветна  замена.  Постојат  различни  студии  за  нивното  ризично  и  заштитно  влијание  врз  жените  кои  немале  рак  на  дојка.  Затоа  здравите  жени  треба  да  се  советуваат  индивидуално  со  својот  гинеколог.

Хормонската заменска терапија не се препорачува на жените кои имале рак на дојка.

Но,  хормонската терапија во лекувањето на  карциномот  на  дојка  всушност  е  антихормонска,  ендокрина  терапија,  и  е  една  од  поуспешните  и  поблаготворни  форми  на  лекување. Општо  гледано,  одлично  се  поднесува, а  најчестите  нуспојави  кои  се  врзуваат  за  неа  се  слични  со  симптомите  како  во  менопаузата.  Придобивките  од  ваквото  лекување  сосема  сигурно  се  поголеми  од  можните  нуспојави  или  штети.