Пред  да  се  започне со  третман  лекарот  ќе  го  определи  стадиумот  на  вашиот  НСКБК. Со  стадиумот  се  определува  колку  е  болеста  напредната  и  раширена  во  организмот.  Од  стадиумот  на  болеста  зависи  и  типот  на  третманот  кој ќе  ви  се  определи,  како  и  вашиот  исход (прогноза).

Скриен – ран  стадиум.

Канцер  клетките  ја  немаат  пробиено  базалната  мембрана. Синоним  е  окултен стадиум. Туморот  е  помал  за  да  биде  виден  на  сликите  од  ренгтенските  снимки  или  компјутерската  томографија (КТ) . Но,  сепак,  канцер  клетките  може  да  се  најдат  во  искашлок (спутум) од  белите  дробови.

Стадиум 0.

Канцер  клетките  се  наоѓаат  само  во примарниот  тумор,  внатре  во  белиот  дроб. Базалната  мембрана не е пробиена.

Стадиум 1.

Претставува  инвазивен  стадиум.  Канцер  клетките  се  лимитирани  на  белите  дробови. Туморот  е  мал,  а  ткивото  околу  белите  дробови  е  нормално. Главните  бронхи  не  се  зафатени,  а  туморот  не  се  проширил  ниту  во  лимфните  јазли. Стадиумот  1 е  поделен  на  1А и 1Б  стадиум,  зависно  од  големината  на  туморот.

Стадиум 2.

Канцерот  се  шири  во  лимфните  јазли,  ѕидот на  градната  празнина,  обвивката  на  белите  дробови  или  надворешната  обвивка  која  го  опкружува  срцето. Стадиумот  2 е поделен  на 2А и 2Б   зависно  од  големината  на  туморот.

Стадиум 3.

Канцерот  се  раширил  во  лимфните  јазли  во  пределот  на  градите  помежу срцето  и  белите  дробови  (медијастинум). Крвните  садови  во  оваа регија  може  да  бидат  исто  така  зафатени.  Или,  канцерот  е присутен  во  лимфните  јазли  на  спротивната  страна  од  градите  каде  туморот  прво се  развил  од  медијастинумот.  Канцерот  може исто  така  да  се  рашири  во  супраклавикуларна  регија. Стадиумот  3  е  поделен  на  3А и 3Б,  зависно  од  големината  на  туморот.

Стадиум 4.

Канцерот  се  раширил  на  другото  белодробно  крило  или на  други  регии  во  телото. Туморските  клетки  може  да  се  откинат  од примарниот  тумор  во  белиот  дроб  и  да  се  рашират  на  други  органи.  Ова  се  нарекува  метастазирање,  а  раселените  туморски  клетки  низ  организмот  метастази. Белодробните  карциноми  имаат  тенденција  многу  рано  да  се  шират. Затоа  уште  при  нивното  дијагностицирање  тие  се  најчесто  многу  раширени  и  метастазирани. најчести  органи  каде  метастазираат неситноклеточните белодробни  карциноми  се  мозокот,  црниот  дроб  и  коските.