Од  ткивото земено со биопсија  пред операција  или  од  ткивото  кое е  отстрането  со  операција  се  добива хистопатолошки  наод.  Во рамките  на  тој  наод  се  одредува  стадиумот.  Проценката  на  стадиумот  се  заснова  на  хетерогеноста на  туморските  клетки, архитектурата  на  ткивото кое  го  формираат  и  зачестеноста  на  делењето на  туморските  клетки. Добро  диференцираниот  тумор (прв степен/ градус)  има  слабо  изразена хетерогеност  на  клетките, сочувана  архитектура  и  мал  број  делења. Лошо  диференцираниот  тумор (трети степен)  упатува  на  изразена  хетерогеност,  губење на  архитектурата  и голем  број  поделени  клетки. Средно  диференцираниот  тумор (втор степен) е помеѓу  прв и  трети  степен.  Колку  е  стадиумот  понизок,  прогнозата  е подобра.

НА МОЈОТ  НАОД Е ОЗНАЧЕНО  HER2+, МИ  РЕКОА ДЕКА НЕ СУМ  КАНДИДАТ ЗА  ЦЕЛНА ТЕРАПИЈА. КАКО Е МОЖНО ТОА?

Постојат  договорени  ознаки  кои  зборуваат  за  присутност на експресија HER2 протеини на  клетките  на  ракот. Ако  имате некои  прашања  или  нешто  не  ви  е  јасно,  без  двоумење треба  да  побарате  објаснување од  лекарот. Така ќе го  избегнете  непотребниот  стрес и  страв.

Знакот + („еден плус“ или „еден  крст“)  значи  дека  карциномот  е HER2 негативен.

Знакот ++ („два плуса“ или “два крста“) значи  дека наодот  не  е  доволно  сигурен и дека  веднаш  ќе  се  применат  поспецифични  и  почувствителни  тестови за  да  може  точно  да  се  утврди  дали  постои  позитивност.

Знакот +++ („три плуса“  или  „три  крста“) значи  дека  карциномот  е  HER2 позитивен  и  дека  пациентката  е  кандидат  за целната  терапија  за  овој  вид карцином.

Тестовите  кои  се  применуваат  се  доволно  чувствителни  и  точни, и  не може да  се  случи  пациентката  да не  добие  соодветна  терапија  или  да  и  биде  препорачана  терапија  која  не  и  е  потребна.