ЗОШТО  ДОБИВ  РАК?

Не постои  едноставен  одговор  на  ова  прашање.  За   да се појави  рак,  влијание  имаат  многу  различни  причини,  кои  се  меѓусебно  испреплетени.  На  повеќето  од  нив  не  можеме  да  влијаеме,  а  некои  од  нив  се уште  не  се  познати.  Лекарите  денес  се  согласуваат  дека поголем број на случаи на  рак  настануваат  заради  некоја  комбинација  на  генетски фактори  и фактори  на  животната  средина (еколошки) и дека  не  постои  единствена причина. Важно  е  да  се  нагласи  дека  до  рак  не  дошло  исклучиво  поради нешто  што  вие  сте го  направиле  или  не  сте  го  направиле.

МОЈАТА МАЈКА  ИМАШЕ  РАК  НА  ДОЈКА,  СЕГА  ИМАМ  И  ЈАС. ДАЛИ  Е  РАКОТ  НАСЛЕДЕН?

Само  мал  процент  пациенти  имаат  рак  на  дојка  кој  е  резултат  на  наследена  мутација  на  генот  BRCA 1 и 2.  Врз  основа  на  семејната  анамнеза  не може  да  се  утврди  дали  е  ракот  наследен,  но   врз  основа  на  детална  семејна  анамнеза може, во  согласност  со  посебни  критериуми,  да  се  процени  дали би  било корисно  личноста  да  се  упати  на  генетско  тестирање,  како би  можело  прецизно  да  се  утврди   дали  постои  генетска  мутација.  Заради  тоа, прво  би  требало  да  се  тестира  мајката  која  имала  рак. Ако  кај  неа  постои  мутација  на  гените,  треба  да  се  тестира  и  ќерката.  Медицинската  генетика  е многу  специфична  и  токму  заради  тоа  во  вакви  случаи  најдобар  совет е да  појдете  во  генетско  советувалиште  каде  од  стручни  лица  ќе  ги  добиете  сите  потребни  информации  и  упатства .  Распрашајте  се  кај  својот  матичен  лекар  и  побарајте  упат  за  генетско  советувалиште.